Szkolenia otwarte


"Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia"

W przypadku realizacji projektów budowy bądŸ przebudowy maszyn i ciągów technologicznych często występuje problem związany z wykonywaniem poszczególnych części urządzeń, w tym rozdzielnic i szaf sterowniczych, przez różne wyspecjalizowane podmioty. Dyrektywa maszynowa rozwiązuje ten problem za pomocą zdefiniowania maszyny nieukończonej.
Jak jednak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami?
więcej>>


"Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)" Nowość! - wersja 2-dniowa

Spełnienie przez wyrób wymagań dyrektywy LVD jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest bardzo często komponentem innych wyrobów (maszyn, wyrobów budowlanych, itp.), które podlegają pod inne przepisy i normy związane m.in. z oznaczeniem CE. Bezpieczeństwo tych wiele bardziej złożonych wyrobów zależy również od poprawnego zastosowania dyrektywy niskonapięciowej. W tym zakresie bardzo istotną sprawą staje się wybór najbardziej odpowiednich norm zharmonizowanych, które sprzęt niskonapięciowy powinien spełniać. Często normy te różnią się od siebie tylko niuansami, od których jednak zależy życie i zdrowie użytkowników.
więcej>>


"Projektowanie bezpiecznych systemów sterowania maszyn
wg EN ISO 13849-1"
Nowość! - wersja 4-dniowa

Wymagania dyrektywy maszynowej dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny zostały uszczegółowione w normach zharmonizowanych. Od 1996 roku stosowano normę EN 954-1, która określiła wymagania dla elementów systemu sterowania i wprowadziła podział na tzw. Kategorie Bezpieczeństwa (B, 1, 2, 3, 4). Norma ta nie uwzględniała jednak kwestii niezawodności (możliwych uszkodzeń) elementów składowych systemu sterowania. Dlatego też opracowano nową edycję wspomnianej normy i opublikowano ją pod numerem EN ISO 13849-1, w której oprócz Kategorii Bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (Performance Level [PL]: a, b, c, d, e).
więcej>>


"Oznaczenie CE wyrobów podlegających dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)" Nowość! - wersja 3-dniowa

Dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) niektórzy określają mianem dyrektywy „tajemnej”. Zajmuje się ona zjawiskami, które istnieją, choć najczęściej ich nie widać. Z tego powodu kompatybilność elektromagnetyczna jest jednym z trudniejszych lecz zarazem niezmiernie fascynujących zagadnień związanych z oznaczeniem CE.
Nasze szkolenie daje uczestnikom zarówno:
1. niezbędną wiedzę o zjawiskach wywołujących zakłócenia w pracy urządzeń,
2. sprawdzone metody zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej, jak również
3. praktyczne narzędzia umożliwiające stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, oraz
4. umiejętności wykazania zgodności wyrobów z dyrektywą EMC.
więcej>>


"Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE"


Do efektywnego przeprowadzenia oceny zgodności maszyn i urządzeń potrzebna jest praktyczna wiedza i umiejętność wykonania kilku kroków niezbędnych do nadania oznaczenia CE. Szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczną jak i realizację wszystkich kroków na przykładzie rzeczywistej maszyny.
Nieodzowna część teoretyczna szkolenia poparta praktycznymi ćwiczeniami, umożliwiają uczestnikom produktywne zastosowanie zdobytych umiejętności w swoich organizacjach.
więcej>>


"Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE" - z ćwiczeniami


Maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003r, i użytkowane przez pracowników podczas pracy powinny:
 • spełniać określone wymagania bezpieczeństwa,
 • posiadać odpowiednie rozwiązania minimalizujące ryzyko podczas
      pracy,
 • posiadać odpowiednią dokumentację.


 • Sprawdź czy Twoje maszyny spełniają wymagania dyrektyw! Czas na doprowadzenie do zgodności z odpowiednimi wymaganiami minął z końcem 2005 r.
  Szkolenie to obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną realizację planu działań doprowadzających rzeczywistą maszynę do zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.
  więcej>>

  LUC - CE CONSULTING
  tel. 77 442 68 90
  fax. 77 442 68 90
  kom. 604 380 091
  e-mail: luc@luc.pl

  © Copyright by LUC - CE CONSULTING 2003-2014